Show simple item record

dc.contributor.advisorKülvik, Mart
dc.contributor.authorOlonen, Alan
dc.date.accessioned2015-05-18T07:48:59Z
dc.date.available2015-05-18T07:48:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1931
dc.description.abstractKäesolev juhtumiuuring viidi läbi Paide linnas 2014. aasta augustis, mil intervjueeriti ühisaedasid käsitleva ühistegevusprogrammi TU1201 raames välja töötatud küsimustiku põhjal ühis-, era- ning mitteaednikke. Uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada, millised on ühisaednike keskkonnahoiakud ja teadlikkus, kasutades kontrollgruppidena samas piirkonnas elavaid era- ning mitteaednikke. Põhjus, miks otsustati uurida ühisaednike keskkonnahoiakuid ning -teadlikkust, tulenes eelkõige sellest, et siiani oli ühisaedade kirjeldamisel pigem rõhk pandud majanduslikele, ökoloogilistele ja poliitilistele aspektidele, kuid vähem on uuritud aednike keskkonnahoiakuid ning käitumist. Seega, uurides ühisaednike hoiakuid ja käitumist, saadi põhjalikumat informatsiooni aednike eelistuste ja suhtumise kohta, millega linnaruumi planeerimisel arvestada. Küsitluste tulemusi analüüsides selgus, et kuigi mõlemad aiapidajate grupid olid keskkonnahoidlikud ja -teadlikud ning aiapidamisest positiivselt mõjutatud, esines ühisaednike seas erinevalt eraaednikest mõnevõrra vähem keskkonnahoidlikke ning pigem saagikusele orienteeritud aednikke. See võis tuleneda peamiselt sellest, et ühisaednikud tegutsesid tehislikumas keskkonnas, mis oli vähem looduslik ja omas vähem puhkevõimalusi. Autor järeldab, et ühisaedade säilitamine antud kujul ning keskkonnas ei pruugi olla keskkonnahoiakute ning -teadlikkuse kujundamise kohalt kõige efektiivsem, vaid ühisaiad tuleks edaspidiselt rajada keskkonda, kus saaks avalduda võimalikult palju aiapidamisega kaasnevaid hüvesid, sealhulgas ka sotsiaalseid. Selleks, et välja selgitada millised tegurid kõige enam aednike hoiakuid ning teadlikkust mõjutavad, tuleks edaspidi põhjalikumalt uurida aedu ümbritsevat keskkonda ning sinna kuuluvaid elemente, mis võivad mõjutada aednikke sotsiaalsel tasandil.est
dc.description.abstractCurrent case study was carried out in August 2014 in Paide town, Estonia, where allotment-, private- and non-gardeners were interviewed following the method worked out in the COST Action project TU1201. The aim of the study was to determine the environmental attitudes and awareness of allotment gardeners, using private- and non-gardeners as control groups. The reason why author chose this topic, was because of the fact that the ecological, economical and political aspects of allotment gardens are known better than environmental attitudes and awareness of gardeners. Therefore, the current study should give us important information on which social aspects should be considered while planning urban spaces. The results of this study showed that private gardeners were less productivity-oriented and had slightly more positive attitudes towards the environment than allotment gardeners. This might have resulted from the fact that allotment gardeners operated in an industrial environment, which was less natural and had lower recreational value than the natural environment where the private gardeners operated. Hence the preservation of the current allotment garden in an industrial environment might not be the most optimal solution, because the current environment might inhibit the intellectual and social benefits of gardening. Author suggests that in the future towns should consider planning allotment gardens into a more natural environment with recreational values, but nonetheless, additional and deeper studies have to be made. For example, how does the surrounding environment impact allotment gardening and its benefiits or how many impact factors are there?eng
dc.subjectaiadEST
dc.subjectkoduaiandusEST
dc.subjectaiandusühistudEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.subjectkeskkonnateadvusEST
dc.subjectkeskkondEST
dc.subjectPaide piimakombinaadi aianduskooperatiivEST
dc.subjectjuhtumiuuringudEST
dc.titleÜhisaiapidajate keskkonnahoiakud ja teadlikkus: Paide piimakombinaadi aianduskooperatiivi juhtumiuuringest
dc.title.alternativeEnvironmental attitudes and awareness of allotment gardeners: A case study of Paide dairy plant’s horticultural cooperativeeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2015-05-28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.