Show simple item record

dc.contributor.advisorToom, Mariliis
dc.contributor.authorKaron, Kerttu
dc.date.accessioned2014-05-15T06:24:17Z
dc.date.available2014-05-15T06:24:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1422
dc.description.abstractKäesoleva uurimuse eesmärgiks on uurida, kas ja mil määral Eesti Maaülikooli geomaatika osakonna vilistlased jätkavad tööturul ülikoolis omandatud erialal. Vilistlaste uuringu läbiviimiseks kasutati kvalitatiivset meetodit küsitluse näol. Valimisse kuulusid aastate 2000-2013 kinnisvara planeerimise, geodeesia ja maakorralduse õppekava lõpetajad. Tulemustena selgus, et 145-st vastajast on 41% vastanutest põhitöö väga lähedalt õpitud erialaga seotud; suures osas on põhitöö omandatud erialaga seotud 20% vastanutest. Eesti mastaabiga võrreldes jäävad need numbrid eelnevalt 2005. ja 2009. aastal läbiviidud uuringutele 7 ja 14% ulatuses alla. Antud töö raames uuritutest töötavad 49% vastajatest erafirmas või eraisiku teenistuses ning 41% riiklikus, avalik-õiguslikus või munitsipaalasutuses. Väga olulised või küllaltki olulised kolm põhifaktorit töökoha valimisel on: enese proovilepanek (92%), head töökaaslased (91%) ja hea palk (88%). Väga olulised või küllaltki olulised kolm põhifaktorit töökoha saamisel on: eesti keele oskus (83%), omandatud peaeriala/erialad (81%) ja inglise keele oskus (63%). Antud temaatikat on soovitatav edasi uurida spetsiifilisemalt Eesti Maaülikooli poolt või järgmise bakalaureuse- või magistritöö raames, keskendudes juba ainult ühele õppekavale, et saaks analüüsida ja võrrelda geomaatika valdkonna erialasid omavahel.EST
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate whether the alumni of the department of geomatics will continue their work in the field chosen as their specialty in university. The survey was carried out using a qualitative method of inquiry. The sample consisted of the graduates from years 2000-2013 in the curriculums of real estate planning, land surveying and geodesy. The results showed that among the 145 respondents, 41% have jobs which are very closely related to their university specialty and 20% have jobs largely related to their specialty. Compared to the surveys carried out in 2005 and 2009 in Estonia, the results of this survey are 7 and 14% smaller. 49% of the respondents work in private companies or for an individual and 41% work for the state, public or municipal authority. The three very important or fairly important main factors in choosing a job are: to test her/himself (92%), good co-workers (91%) and a good salary (88%). The three very important or fairly important three key factors in getting a job are: Estonian language skills (83%), major specialty/specialties (81%), and English language skills (63%). It is recommended to investigate this subject further in detail by the Estonian University of Life Sciences or as another Bachelor’s or Master's Thesis, with the focus on one curriculum at a time which can then be analyzed and compared with other specialties inside of the Department of Geomatics.
dc.subjectkinnisvaraEST
dc.subjectmaakorraldusEST
dc.subjectgeodeesiaEST
dc.subjecttööturgEST
dc.subjectkutseoskusedEST
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.title2000-2013. aasta geomaatika osakonna vilistlaste uuringen_US
dc.title.alternativeThe survey among the 2000-2013 alumni of The Department of Geomaticsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2014-05-19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.