Show simple item record

dc.contributor.advisorKaing, Madis
dc.contributor.authorKuusalu, Hedy
dc.date.accessioned2013-08-16T10:09:03Z
dc.date.available2013-08-16T10:09:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1380
dc.description.abstractBakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada maa munitsipaalomandisse andmisel esinevad probleemid ja kitsaskohad Harju maakonnas ning leida võimalused neile lahenduste leidmiseks. Bakalaureusetöö koosneb kahest peatükist – teoreetilisest ja empiirilisest. Kuigi maareform on kestnud küll juba üle 20 aasta on maa munitsipaalomandisse andmise taotlemise aktuaalsus tõusetunud alles MaaRSga kehtestatud tähtaegade ja maareformi lõpetamise vajadusega. Töö käigus viidi läbi kaks empiirilist uuringut. Küsitlus ja intervjuud Harju maakonna maavaldkonna spetsialistidega KOVdes. Töös antakse ülevaade küsitluse ja intervjuude vastustest ning tuuakse välja probleemide põhjused. Esimeses peatükis antakse ajalooline ülevaade maareformidest Eesti aladel, munitsipaalomandi tekkimisest Eestis enne 1940. aastat ja selle seadusandlikest alustest. Selgitatakse munitsipaalomandi vajalikkust tänapäeva ühiskonnas ja munitsipaalomandi tekkimist meile sarnase ajaloolise taustaga Euroopa Liitu kuuluvates riikides. Töö teises peatükis käsitletakse põhjalikumalt maareformi ühte eesmärki ehk maade munitsipaalomandisse andmisega seonduvat seadusandlust ja problemaatikat ning munitsipaalvara tekkimist. MaaRS muutmised on kaasa toonud eri aegadel erinevaid seisukohti maade munitsipaliseerimisel. Töös tuuakse välja MaaRS muutmistega maade munitsipaliseerimise erinevused. Lõpuks analüüsitakse Harju Maavalitsusele 2006-2012 aastatel esitatud munitsipaalomandisse andmise taotlusi liigiti ning tuuakse välja probleemid, mis aeglustavad munitsipaliseerimise protsessi. Koostatud töö põhjal järeldatakse, et toodud probleemide lahendamisel oleks enamasti abi õigusaktide muutmisest ja riigipoolse toetuse andmisest KOVdele. Probleemide lahendamiseks ja maareformi kiiremaks lõpetamiseks piisaks ka riigi ja KOVi vahelisest konstruktiivsest koostööst. Munitsipaliseerimise käigus ilmnevate keerulisemate probleemide lahendamiseks oleks otstarbekas korraldada riigi, maavalitsuse ja KOV esindajate kokkusaamisi ning arutada võimalikke lahendusvariante probleemide edaspidiseks ennetamiseks või nende kiiremaks likvideerimiseks.est
dc.description.abstractThe aim of the Bachelor’s thesis was to examine the problems and hindrances of declaring land as public property in Harju county and to find the possible solutions. The thesis is comprised of two chapters – the theoretical and the practical. Although the land reform has been going on for over 20 years, the issue of declaring land as public property has gained more importance with the approaching of deadlines declared in the Land Reform Act and the need to end the land reform. The thesis conducted two empirical studies. A questionnaire and interviews with the land specialists of Harju county’s local governments. The thesis will give an overview of the answers supplied in the questionnaire and in the interviews and will bring out the root causes of the problems. The first chapter gives an historical overview of different land reforms in the areas known as Estonia, the declaring of land as public property in Estonia before 1940 and its legal basis. The necessity of public property in today’s society is explained, as well as the origin of public property in European Union member states with a background historically similar to ours. The second chapter will have an in-depth look at one of the goals of the land reform, namely the legislature related to the declaring land as public property, the problems of it and the origin of public assets. The thesis will explain the differences in declaring land as in relation to the modifications of the Land Reform Act. Finally, the applications for declaring land as public property which have been submitted to Harju County Government 2006-2012 will be analysed by category and the problems inhibiting the process of declaring public property will be explained. The thesis as a whole finds that to solve the abovementioned problems, in most cases legislature would need to be changed and more state support for the local governments is required. In order to solve the problems and to end the land reform faster, a more constructive approach to collaboration between the state and the local governments is required. To solve the more complicated issues arising from declaring public property, it would be efficient to organise meetings between representatives of the state, the country government and the local government, and to discuss possible solutions for preventing future problems or to handle the existing ones in a faster manner.eng
dc.subjectkohalikud omavalitsusedEST
dc.subjectmunitsipaliseerimineEST
dc.subjectHarju maakondEST
dc.subjectmaareformidEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleMaade munitsipaliseerimine Harju maakonna näitelest
dc.title.alternativeDeclaring of land as public property in Harju countyeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2013-08-26
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.