Show simple item record

dc.contributor.advisorTamme, Valdek
dc.contributor.advisorKask, Regino
dc.contributor.authorVister, Martti
dc.date.accessioned2013-06-05T22:13:29Z
dc.date.available2013-06-05T22:13:29Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1224
dc.description.abstractAntud bakalaureusetöös on uuritud mittepurustaval meetodil ultrahelikiiruse, tiheduse ja niiskuse seoseid erinevatel niiskustasemetel. Uuringus on kasutatud riketeta kuuse lülipuitu. Töö eesmärgiks oli välja selgitada, kui palju mõjutab erinev puidu niiskus ja tihedus ultraheli levimiskiirust puidu tangentsiaal-, radiaal- ja pikisuunas. Andmete kogumiseks kasutati kaheksat kuuse lülipuidust lõigatud klotsi mõõtmetega 20x20x270 mm. Kuivatuskambreid kasutades viidi katsekehade niiskused kaheteistkümnele erinevale niiskustasemele ning igal niiskustasemel määrati kindlaks katsekehade mõõtmed, kaal ja ultrahelikiiruse levimine puidus. Saadud tulemused olid aluseks edaspidiseks analüüsiks programmis Microsoft Excel. Seos niiskuse ja tiheduse vahel kuuse lülipuidus alla 30%-lise niiskuse korral on tugev. Seose tugevust kinnitab korrelatsioonikordaja R, mille väärtus on 0,97. Seos niiskuse ja ultrahelikiiruse vahel osutus tugevaimaks radiaalsuunas, mille korral korrelatsioonikordaja väärtus oli -0,82. Seos on tugev negatiivne, ehk niiskuse langedes hakkas ultrahelikiirus kasvama. Tiheduse ja ultrahelikiiruse vahelise seose uurimine näitas, et suurim seos on radiaalsuunalise ultrahelikiiruse ja tiheduse vahel. Korrelatsioonikordaja R väärtusega -0,75 näitas tugevat negatiivset seost kahe argumendi vahel. Võrreldes saavutatud tulemusi varasemate uuringutega, võib tulemusi sarnaste tendentside esinemise tõttu pidada usaldusväärseteks. Saadud tulemuste ja kasutatud metoodika najal on sama teemat võimalik edasi uurida magistritöös, kus kasutades rohkem katsekehi ja vähendades niiskusklasse võib koostada täpsemaid prognoosvõrrandeid.EST
dc.description.abstractThe author of the present Bachelor thesis describes and analyses the relation of ultrasonic velocity, density and humidity on different moisture levels. Non defected Norwegian spruce heartwood was used for the study. The purpose of this paper is to ascertain how the ultrasonic propagation speed in tangential, radial and longitudinal directions is affected by different levels of wood moisture and density. Eight pieces of spruce heartwood, in dimensions of 20x20x270 mm, were used. Every test specimen was taken to twelve different humidity levels by using drying chambers. The dimensions and weight of the specimens and also the ultrasonic propagation speed in the wood were measured on all humidity levels. The obtained results were further analyzed in Microsoft Excel. Correlation coefficient R, with the value of 0,97, confirms a strong relation between humidity and density in spruce heartwood at humidity levels lower than 30%. The relation between humidity and ultrasonic propagation speed turned out to be the strongest in the radial direction, in which case the value of the correlation coefficient was -0,82. The relation was strongly negative i.e. ultrasonic speed increased while the humidity level decreased. Examining the relations between density and ultrasonic speeds revealed that wood density and speed in radial direction shared the strongest connection: a strong negative connection is presented by the correlation coefficient R, valued -0,75. The results of this study could be considered trustworthy as they have similar tendencies with the results from previous studies. Further analysis could be pursued in Masters thesis, where more accurate forecasting equations could be created by adding more test specimens and reducing the number of humidity levels, yet relying on the methodology used in this study and the obtained results.
dc.subjectultrahelikiirusEST
dc.subjecttihedusEST
dc.subjectniiskusEST
dc.subjectlülipuitEST
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.titleHariliku kuuse lülipuidu tiheduse, niiskussisalduse ja ultrahelikiiruse seoste uurimine puidu erinevatel niiskustasemetelen_US
dc.title.alternativeThe research of the density, moisture content, and ultrasonic velocity of Norwegian spruce heartwood in case of different moisture levelsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2013-06-11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.