Show simple item record

dc.contributor.advisorMuiste, Peeter
dc.contributor.authorKorjuhin, Rainer
dc.date.accessioned2013-06-05T12:04:02Z
dc.date.available2013-06-05T12:04:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1202
dc.description.abstractÜks tähtsamaid ja vajalikumaid vahendeid kvaliteetse puidu tootmiseks on kasvavate puude õigeaegne laasimine. Sellest tulenevalt on käesoleva magistritöö eesmärk uurida, kuidas kasvavate puude laasimine mõjutab männi- ja kuusepuidu omadusi ja kvaliteeti. Töö läbiviimiseks vajalik uurimismaterjal koguti 2013. aasta jaanuarikuus Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas kvartalitelt JS221, JS222 ja JS223. Uurimismaterjalist lõigati kokku 200 männi ning 104 kuuse katsekeha, millest 78 tk saadi laasitud männi mudelpuudelt ning 62 tk laasitud kuuse mudelpuudelt. Labortööde käigus koguti andmeid puidu tiheduse, niiskussisalduse, paindetugevuse-, elastsusmooduli, aastarõngaste laiuse, sügispuidu osakaalu, okste hulga ning ultraheli levimiskiiruste kohta. Saadud tulemusi analüüsiti ning võrreldi laasitud ja laasimata puude vahel. Antud töö tulemusena selgus, et laasitud kuused olid kontrollpuudest keskmiselt suurema tihedusega (vastavalt 418,1 ja 403,3 kg/m3), kuid Tukey testi järgi ei leitud nii kuuse kui männi laasitud ja laasimata puude tiheduste vahel statistiliselt olulist erinevust. Keskmine paindetugevus oli laasitud kuusel 82,11 MPa ning kontrollpuudel 82,11 MPa. Männil olid vastavad näitajad 82,34 MPa ja 78,85 MPa. Antud töö tulemustest lähtuvalt ei saa väita, et puude laasimine paindetugevusele olulist mõju avaldaks. Seevastu kasvavate puude laasimine mõjub positiivselt puidu kvaliteedile. Laasitud puudel on oksi sisaldava puidu osakaal kogu materjalist 51,2 % ning laasimata puudel koguni 86,6 %. Seega laasitud puudelt on kahest tüükapoolsemast 3-meetrisest palgist saadud 35,4 % rohkem oksavaba materjali.EST
dc.description.abstractOne of the most important and useful means of producing high-quality timber involves the correct timing of the pruning of standing trees. Therefore, the objective of this master’s thesis is to analyse how the pruning of standing trees influences the properties and quality of pine and spruce timber. The survey material required for conducting the research was collected in January 2013 in forest blocks JS221, JS222 and JS223 of the Järvselja Training and Experimental Forest District. A total of 200 pine and 104 spruce test samples were cut from the survey material, of which 78 were taken from pruned pine model trees and 62 from pruned spruce model trees. During the course of laboratory work, data were gathered about the density, moisture content, bending strength, modulus of elasticity, width of annual rings, percentage of latewood, number of knots and ultrasonic velocity. The acquired results were analysed and compared between the pruned and unpruned trees. As a result of this master’s thesis it became evident that the density of pruned spruce trees exceeded the one of control trees (418,1 and 403,3 kg/m3 accordingly), however based on the Tukey test there was no statistically significant difference observed between pruned and unpruned pines and spruces. Average bending strength was 82,11 MPa for pruned spruce and 82,11 MPa for control trees. The respective values of pines were 82,34 MPa and 78,85 MPa. Based on the results of this thesis it cannot be claimed that the pruning of trees has a significant effect on bending strength. On the other hand, pruning of standing trees has a positive effect on timber quality. The share of knotted timber is 51,2 % among pruned trees and 86,6% among unpruned trees. Consequently, two 3-metre logs cut from the stump side of pruned trees provide 35,4 % more knotless material.
dc.subjectlaasimineEST
dc.subjectomadusedEST
dc.subjectkvaliteetEST
dc.subjectmagistritöödest
dc.titleKasvavate puude laasimise mõju puidu omadustele ja kvaliteedileen_US
dc.title.alternativeThe Effect of Pruning on Wood Properties and Qualityen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2013-06-10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.