Show simple item record

dc.contributor.advisorReintam, Endla
dc.contributor.advisorKrebstein, Kadri
dc.contributor.authorAnijago, Aivi
dc.date.accessioned2013-06-01T06:26:33Z
dc.date.available2013-06-01T06:26:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1020
dc.description.abstractSuurenev vajadus kõrgekvaliteedilise loomasööda, eeskätt silo järele, sunnib rohumaade järjest intensiivsemale kasutamisele. Eesmärgiks uurida tallamise mõju mulla füüsikalistele omadustele ning kuidas kannatab muldade tihendamise tõttu rohumaataim päideroog (Phalaris arundinacea L). Katsepõllu mullaks oli liivsavilõimisega leetjas muld (KI). Mulla tallamine viidi läbi 2008. ja 2009. aasta kevadel mais ja suvel juulis. Selleks kasutati 2,3 tonnist traktorit T–40, mis oli omakorda varustatud 3 tonni kaaluva veepaagiga. Tabelite ja jooniste tegemiseks kasutati Microsoft Excelit ja statistikaprogrammi STATISTICA 10.0. Kogutud katseandmed töödeldi kolmefaktorilisel dispersioonanalüüsil ehk ANOVA-ga (Analysis Of Variance). Statistilise usutavuse leidmiseks LSD testi 95%-lise usutavuse juures. Kuigi rohumaad peetakse tallamise suhtes vastupidavaks siis traktori poolt põhjustatud negatiivne mõju avaldus mõlematel katseaastatel päideroo juurestiku kasvule ja arengule. Tihendamine põhjustas püsivaid muutusi mulla struktuuris, suurendades lasuvustihedust, halvendades aeratsioonipoorusust ning tõusis taimedele omastamatu veega hulk mullas. Mehhaanilise vastupanu tõttu vähenes ka juurte kasv ja läbitungimis võime sügavamale, selletõttu oli koondunud enamus juuri pindmistesse kihtidesse ning märgatavalt paksemad tallatud alal kui kontrollalal. Antud bakalaureusetöö tulemuste põhjal saab tõestada, et kahe katseaasta omavahelisel võrdlusel, oli vähenenud mulla füüsikalised omadused, sellest võib järeldada, et päideroo tugeva juurestikuga on tallamise suhtes vastupidav ning suudab parandada mulla omadusi. Päideroo mulla omaduste parandamise täpsemateks tulemusteks tuleks läbi viia pikaajalisem uurimustöö.EST
dc.description.abstractThe increasing need for high quality fodder for cattle, especially for silage, increases pressure to use grassland more intesively and use more effcient, heavier machinery. Such management increases the negative pressure on soil. In this study we investigate the effect of agricultural machinery on the physical and mechanical properties of soil under reed canary grass (Phalaris aurndinacea L). The studies and experiments with reed canary grass have been made in the reasearch field of Estonian University of Life Sciences at Rõhu on a sandy loam Haplic Luvisol (siltic) soil. Soil was compacted by the tractor T–40 and three ton water tank (tyre-to-tyre) twice during the vegetation period in year 2008. and also in 2009. during spring before intensive growing period and in the summer after the first cut. Tables and diagrams are made with MS Office and Statistica 10 programs. Analysis of variance (ANOVA) was used to process the data. To compare the differnces between values, the standard student’s t- test was used and significant diffrences (LSD) were calculated at P < 0,05. This study confirmed that the number of tractor passes had a negative effect on the soil in both years. Soil compaction increased soil bulk density, penetration resistance and affected the pore distribution. Roots were significantly thicker in more compacted soil and grew in higher concentration in the upper soil. Also observed that reed canarygrass improved the soil’s physical properties. For that reason, it would be necessary to conduct long-term studies. The results of the study indicate that soil compaction is a problem not only on cultivated fields but also on grassland.
dc.subjectmulla tallamineEST
dc.subjectmulla omadusedEST
dc.subjectpoorsusEST
dc.subjectpenetromeetriline takistusEST
dc.subjectlasuvustihedusEST
dc.subjectpäideroogEST
dc.subjectrohumaadEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleMulla tallamise mõju päideroole (Phalaris arundinacea L)en_US
dc.title.alternativeSoil compaction effect to reed canary grass (Phalaris arundinacea L)en_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2013-06-05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.