Now showing items 1-15 of 15

 • 3 tänavat, 3 aegkonda 

  Abel, Maret (2016)
  Bakalaureusetöö ülesanne oli antud märksõnaga „Teisel pool”. Antud stsenaariumis oli linnavalitsusel vaja leida alasid nii avalikuks ruumiks kui ka korterite ja ärihoonete planeerimiseks. Ülesandeks oli teha ettepanek, ...
 • Ahja jõe vesiveskite olukord ja Roti vesiveski hoonekompleksi seisukorra hindamine ning ettepanekud renoveerimiseks 

  Leetjõe, Meelis (2016)
  Käesolev uurimistöö keskendub Ahja jõe kõigi vesiveskite seisukorra hindamisel, fotomaterjali kogumisel ja kahjustuste ulatuse väljatoomisel. Valim koosneb kõigist Ahja jõe veskikohtadest mis asusid Ahja jõel 1930. aastal. ...
 • Ehitusmaterjalide ja tarindite sisendenergia 

  Teor, Mihkel (2016)
  Seoses ehitussektori suure energiatarbimisega on Euroopa Liidus kehtestatud mitmed nõuded, mis reguleerivad energia kasutamist hoonete ehitamisel. Selle eesmärgiks on energiatõhususe suurendamine, mille tulemusena hoonete ...
 • Energiatõhusus Väätsa eakate kodu näitel – monitooringu roll energiatõhususe analüüsis ning optimeerimismudeli koostamine 

  Vizel, Julia (2016)
  Hoonete energiatõhusus on aktuaalne kogu maailmas. Hoonete monitooring energiatõhustamise meetmena on seejuures taastuvate energiaallikate kõrval kujunemas väga vajalikuks ja oluliseks viisiks optimeeritud tarbimise ...
 • Erinevate konstruktsioonitüüpidega üksikelamute elukaare energiamahukuse analüüs 

  Kalavus, Ott (2015)
  Energiaressursse kasutatakse maailmas järjest rohkem ning ehitussektori osakaal selles valdkonnas on üks suuremaid. Seetõttu tuleb rohkem tähelepanu pöörata energiasäästlikumale ehitamisele. Hoonete energiasäästu arvestades ...
 • Hoone seina ja põranda liitekoha õhulekke vähendamine radooniturvalisuse tagamiseks 

  Antsov, Peeter (2014)
  Uute hoonete ehitamisel ning vanade rekonstrueerimisel pööratakse suurt tähelepanu madalale energiakasutusele ning mugavale sisekliimale. Vähem tähelepanu pööratakse konstruktsioonide liitekohtade tihendamisele, kust ...
 • LEADER toetuse kasutamine hoonete ning nendes paiknevate tehnosüsteemide ehitamiseks ja renoveerimiseks Eesti omavalitsustes ajavahemikul 2009-2012 

  Talumets, Pille (2012)
  Hooned on inimeste jaoks väga olulised objektid, kuna kasutame neid igapäevaselt, kuid nende ehitamine ja renoveerimine on kulukas. Antud teema sai valitud, kuna on hea omada ülevaadet, kui suures summas on jagatud ...
 • Linnusulg linnufarmi tehnoloogia projekt 

  Miilmann, Rauno (2015)
  Pidamise valikul, sai otsustavaks suurtootja soovitus kelle kogemuste põhjal ei ole majanduslikult otstarbekas kasutada puuris pidamist sellise lindude koguse juures. Puuris peetavate kanade müüdavate munade hind on kuni ...
 • Pereelamu energiakasutuse analüüs 

  Tamm, Henri (2015)
  Kodumajapidamised moodustavad 2010. aasta seisuga kogu maailma energiatarbimisest 27%, mis on märkimisväärne osa. Et vähendada kodumajapidamistes tarbitava energiahulga osakaalu, peaksid pereelamud olema energiasäästlikumad. ...
 • Pereelamu energiakasutuse analüüs 

  Elstrok, Allar (2016)
  Euroopa Liit ja Eesti liiguvad jõudsalt energiatõhususe tõstmise ja kasvuhoonegaaside vähendamise suunas. Eestis, asudes jahedas kliimavööndis, kulub suur osa energiast hoonetes sobiliku sisekliima tagamiseks, seega on ...
 • Põhupakkidest soojustusega puitkarkasshoonete ehitamise tehnoloogia ja ekspluatatsioon 

  Jürgenson, Andres; Allikmäe, Rain (Eesti Maaülikool, 2017)
  Kaasaegne ehitustegevus mõjutab meid ümbritsevat olustikku - materjalide tootmiseks ja transpordiks märgatavalt suurenev energiakulu on jätnud jälje ühiskonna jätkusuutlikule arengule. Käesoleva magistritöö peamine eesmärk ...
 • Ruum ruumis 

  Bärg, Marve (2013)
  Antud bakalaureuse lõputöö eesmärgiks on kujundada piirkond Tartu kesklinnas. Kontseptsiooni ülesehitusel on üle kantud osa sügissemestril koostatud projekti ideest, mis põhines välis- ja siseruumi suhetel ja kuidas ...
 • Tetris 

  Hansi, Erki (2016)
  Tööks etteantud stsenaarium, leida avalikuks ruumiks ning korterite ja äride ehitamiseks alasid, sai lahenduse kolme hoone planeerimisega Lubja tänava äärde ning tehasekompleksi ruumijaotuse ümberplaneerimisega. Samuti ...
 • Vaakumpaneelide kasutamine hoone soojusisolatsioonis 

  Toomemägi, Erik (2016)
  Hoonete energiakulud moodustavad arvestatava osa Euroopa Liidu koguenergia tarbimisest. Suuresti on see tingitud hoonete piirdetarindite kehvast isolatsioonist, sest Euroopa Komisjoni hinnangul paljud liidu liikmesriikide ...
 • Värav 

  Reino, Reelika (2012)
  Käesolev projekt on koostatud Eesti Maaülikooli Maastikuarhitektuuri osakonna bakalaureusetööna. Projekt käsitleb Tartu vanalinnas Toomemäe nõlval Lossi ja Ülikooli tänavate ristmikul paiknevat Pirogovi nimelist roheala. ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.