3844.-3863. nimetus 4142-st

 • Ühendav roheline 

  Pavlova, Aleksandra (2014)
  Antud projekt hõlmab haljasalasid, mis asuvad Kaubamaja ja Vanemuse teatri vahel ning pangahoone lähedal asuvat ala. Töö eesmärgiks on domeneerivate hoonete vahel asuvate üksikhaljasalade ühendamine ühtsesse rohelisesse ...
 • Ühendkuningriigi metsanduse ja metsanduspoliitika ülevaade 

  Kuusemets, Jüri (2013)
  Antud bakalaureusetöö annab põgusa ülevaate Ühendkuningriigi metsadest ja nende jätkusuutliku metsade majandamise põhimõtetest. Töö eesmärgiks on täita tühimikku, mis eestikeelses kirjanduses Ühendkuningriigist ja ...
 • Ühendused 

  Kelk, Merliin (2012)
  Töö sai alguse kevadsemestri alguses 2012. aastal Eesti Maaülikoolis. Bakalaureuse lõputöö eesmärgiks oli disainida Raudteeala – vastavalt elamurajoon, ärihoone ning ümbruskond (park). See projekt põhineb asukoha analüüsil. ...
 • Ühepereelamu maasoojuspumba küttesüsteemi töö analüüs 

  Metsamärt, Indrek (2016)
  Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab maasoojuspumba tööd kümne aasta jooksul ühes Harjumaal asuva eramu küttesüsteemis. Töö eesmärgiks on avardada maasoojuspumpadest huvitatute silmaringi ja näidata, kui efektiivselt seadmed ...
 • Ühine joon 

  Hendrikson, Janika (2014)
  TÖÖ LÄHTEÜLESANDEKS ON LINEAARSE LINNAOLUKORRA LOOMINE PIKI KA-SUTUSEST VÄLJA JÄÄNUD RAUDTEEKORIDORI. PROJEKTI EESMÄRK ON PAK-KUDA VÄLJA KONTSEPTSIOON UUTE HOONETE RAJAMISEKS ÜMBRUSESSE NING LINEAARPARGI SIDUMINE LINNARUUMI. ...
 • Ühinemise mõju kohalikele omavalitsustele ning ootused tulevasele haldusreformile elva valla näitel 

  Antsov, Elsa (Eesti Maaülikool, 2017)
  Suured erinevused kohalike omavalitsusüksuste haldusvõimekuses on üheks põhiteguriks, miks haldusreformi läbiviimist peetakse oluliseks. Tegu on aktuaalse küsimusega, kuivõrd haldusreform muudab senist halduskorraldust, ...
 • Ühinemiste mõju finantsilisele jätkusuutlikkusele Eesti kohalikes omavalitsustes 

  Tomberg, Tiiu (Eesti Maaülikool, 2017)
  Päevakorral on küsimus väikese elanike arvuga kohalike omavalitsuste jätkusuutlikkuse kohta ja seda probleemi loodetakse lahendada kohalike omavalitsuste ühendamisega. Sundliitmise hirmus toimunud ühinemiste puhul jäävad ...
 • Ühisaiapidajate keskkonnahoiakud ja teadlikkus: Paide piimakombinaadi aianduskooperatiivi juhtumiuuring 

  Olonen, Alan (2015)
  Käesolev juhtumiuuring viidi läbi Paide linnas 2014. aasta augustis, mil intervjueeriti ühisaedasid käsitleva ühistegevusprogrammi TU1201 raames välja töötatud küsimustiku põhjal ühis-, era- ning mitteaednikke. Uurimuse ...
 • Ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuri kestuskatsestend 

  Küüt, Keio (2014)
  Bakalaureusetöö eesmärk on projekteerida ja konstrueerida ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuride kestuskatsestend, mis on vajalik teadustöö läbiviimiseks Eesti Maaülikooli mootorite katselaboris. Kestuskatsestendi peab ...
 • Ühisrahastuse kasutamise võimalused maamajanduslikes väikeettevõtetes 

  Õigus, Eveli (2016)
  Lõputöö eesmärgiks on välja tuua väikeettevõtjate hoiakud ühisrahastuse kasutamise kohta ning selle rakendamise võimalused Eesti maamajanduslikes ettevõtetes. Bakalaureusetöö käigus uuriti ja analüüsiti maamajanduslike ...
 • Ühistegevus Eesti põllumajandussektoris 

  Leetsar, Jaan (koostaja); Krusealle, Jüri (koostaja); Laaneväli, Kaie (koostaja); Saaliste, Merle (koostaja); Värnik, Rando (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2013)
  Võrreldes teiste majandusharude töötajatega nii mujal maailmas kui ka Eestis on põllumeeste sissetulekud väiksemad (Statistikaameti (SA) andmetel oli Eestis 2011. aastal keskmine brutopalk 839 eurot, põllumajanduses, ...
 • Ühistegevuse arengut takistavad tegurid ETK Grupi näitel 

  Martinson, Katre (2012)
  Eesti majanduspoliitika on kujundatud selliseks, mis loob kõik võimalikud tingimused kapitaliühingute loomiseks ja edukaks toimimiseks. Ühistud on jäetud aga tagaplaanile, nende olemasolust ei teata ja nende tegevusvõimalusi ...
 • Ühistu loomise käsiraamat 

  Pukk, Tiina; Läänemets, Jaak; Post, Tõnu; Bulitko, Tanel-Taavi; Riisenberg, Märt; Holm, Annely; Kask, Kadri; Oru, Enre; Karisalu, Kalev; Lepplaan, Toomas; Tasa, Katrin; Tõnissoo, Vahur; Värnik, Rando; Seidla, Ene (Eesti Maaülikool, 2018)
  Ühistuline majandustegevus vajab pühendumist, panustamist ja paindlikkust! Meie ühistute areng on seotud eelkõige aja ja ruumiga, milles need ühistud on ellu kutsutud. Igast perioodist, kus ühistuid on asutatud, on palju ...
 • Ühistulise ettevõtluse võimalused ja ohud väiketarbijale avaneval elektriturul Eestis 

  Tasuja, Tarmo (2012)
  Kui rahvusvahelised ühistegevuse põhimõtted oleksid aluseks kõikide riikide seadusandjatele, oleks igal ühiskonna üksikliikmel võimalik ühistegevuse vahendusel oma majanduslikku olukorda parandada ning aktiivselt osaleda ...
 • Ühtne infokeskkond projekteerimisprotsessi läbiviimiseks – Infotehnoloogiline vaade 

  Park, Hendrik (Eesti Maaülikool, 2018)
  Ehitussektor on üks kõige vähem digitaliseeritud valdkondadest ning seejuures pole ka selle produktiivsus juba aastakümneid tõusnud. Kaasaegsetel digitaalsetel põhimõtetel korraldatav koostöö võiks aidata selles efektiivsust ...
 • Üks + kaks = Jõe linn 

  Jürimets, Annely (Eesti Maaülikool, 2018)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on luua paremaid ühendusi Karlova, Turu tänava ja Emajõe vahel, kasutades jätkusuutlikku ja inimmõõtmelist disaini, muutes seeläbi projektala inimestele atraktiivsemaks, ligipääsetavamaks ning ...
 • Üksik- või kaksikvasika sünnitanud lehmade endokriinsed ja ainevahetuslikud profiilid ja sigivus 

  Järve, Magnus (Eesti Maaülikool, 2018)
  Kaksikute sünd piimalehmadel on ebasoovitav kuna kaksikute sünni puhul esineb rohkem sigimisprobleeme. Magistritöös võrreldi sigimisnäitajaid, ainevahetuslikke ja endokriinseid profiile holsteini tõugu lehmadel, kellel ...
 • Üksikpuu juurdekasvu ja ruumiliste tunnuste vaheline analüüs 

  Rimeikis, Algirdas (2013)
  Eesti metsanduses ei ole väga kasutatud ruumilist analüüsi üksikpuu juurdekasvu analüüsimisel. Selles töös tahtsin uurida, kuidas ruumiline analüüs töötab ning leida üksikpuu diameetri ja kõrguse ning ruumiliste tunnuste ...
 • Üldsuse ja jahimeeste suhtumine ulukitesse ja jahindusse 

  Erik, Sander (2016)
  Jahindus on valdkond, mille kohta on inimestel erinevad arvamused, üldiselt jagunevad inimesed kaheks: inimesed kes pooldavad jahindust ja on sellest valdkonnast teadlikud ning teine pool on inimesed kes ei poolda jahindust ...
 • Üldtuntud dekoratiivsete taimeliikide seisund ja seda mõjutavad tegurid Eestis pääsusilma (Primula farinosa), hariliku nurmenuku (Primula veris), hariliku kullerkupu (Trollius europaeus) ja siberi võhumõõga (Iris sibirica) näitel 

  Soo, Ave (2012)
  Elurikkuse kadumise tähtsaimaks põhjuseks on elupaikade hävitamine, mis sõltub inimese majandustegevusest. Inimõju on taimeliikidele teatud tingimustes kasulik ja vajalik, ent enamasti on see siiski negatiivse mõjuga olnud. ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.