3379.-3398. nimetus 3472-st

 • Ventilatsiooniseadme kasuteguri määramise metoodikate võrdlus 

  Randmaa, Karl (2014)
  Käesoleva töö eesmärgiks oli leida erinevaid viise kuidas hinnata soojustagastusega ventilatsiooniseadme efektiivsuse hindamist. Efektiivsuse hindamiseks kasutati kasuteguri mõistet. Bakalaureusetöös esitati kolm viisi ...
 • Ventilatsioonisüsteemidest tuleneva mürataseme uurimine õppehoone Kreutzwaldi 56 näitel 

  Kähr, Priit (2013)
  Üldkasutatavates hoonetes on ventilatsioonisüsteemil tähtis roll, et tagada seal viibivatele inimestele sobiv sisekliima. Samas, ventilatsioonisüsteem, nagu iga muu tehnosüsteem, tekitab müra, millega ventilatsioonisüsteemi ...
 • Veoauto diagnostika stendil Dynojet 224xLC 

  Hirsnik, Veiko (2013)
  Tutvuti dünamomeetrilise stendi tööpõhimõtetega ja tehti reaalset tööd stendiga. Tutvuti tarkvaraprogrammiga Winpep7, mida kasutati katsetamisel kui ka andmete analüüsimisel. Koostatud arvutuslik mudel veoauto veoparameetrite ...
 • Veosuundade tasuvus ettevõttes Oskari Veod OÜ 

  Lastik, Maikel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Kaubavahetuse maht on tulenevalt kaubanduspiirangutest Venemaaga vähenema hakanud ja see on tekitanud transpordi ülepakkumise Euroopas. Bakalaureusetöö eesmärk oli anda hinnang veosuundade kasumlikkusele ettevõttes Oskari ...
 • Veretustamisseade 

  Lillerand, Tormi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Seoses mahetootjate pealekasvuga on turul tekkinud võimalus pakkuda ettevõtetele vereproduktide valmistamiseks vajaliku tooraine kogumise jaoks sobilik, kompaktne ning võrdlemisi madala maksumusega seade. See oleks ...
 • Verification of mathematical model of pressure distribution in artificial knee joint 

  Novák, V.; Novák, D.; Volf, J.; Ryzhenko, V. (2017)
  The paper deals with pressure distribution measurement in knee arthroplasty, which is an artificial replacement of human knee joint. The scope of the article is to verify the accuracy of a mathematical model by real ...
 • Vermikomposti mõju ilu- ja köögiviljataimede kasvule ja arengule 

  Kont, Liisi (2013)
  Käesoleva töö eesmärk oli selgitada, kas vermikomposti lisamine substraati parandab ilu- ja köögiviljataimede kasvu, muudab need dekoratiivsemaks ja suurendab saaki. Mõju ilu- ja köögiviljataimede seemnete idanemisele  ...
 • Vermikomposti mõjust suureõielise laikelluka (Platycodon grandiflorus) kasvule ja arengule 

  Heina, Kadri (2014)
  Taimekasvatuses kasutatakse turvast selle heade omaduste tõttu laialdaselt. Kuna turvas on taastumatu loodusvara, tuleks sellele leida alternatiive, milleks sobivad mitmed orgaanilised ja bioloogilised materjalid, ...
 • Vertical Crustal Movements Based on Precise Levellings in Estonia 

  Kall, Tarmo (Eesti Maaülikool, 2016)
  The aim of this study was to detect vertical crustal movements in Estonia and find out possible changes of vertical crustal movements in time. Vertical velocities of the benchmarks were calculated from the precise ...
 • Vertikaal- ja horisontaalkoormuse koosmõju uurimine mudelkiilvaia katsetes 

  Jõgis, Tarko (Eesti Maaülikool, 2017)
  Kiilvaiade kasutamine ja arendamine on Eestis ainulaadne, välismaades sellist tüüpi vaiasid ei kasutata. Peamiseks probleemiks kiilvaiade puhul on arvutusmetoodika puudumine erinevate koormusjõudude korral. Sellest ...
 • Vertikaalne integratsioon Eesti kalakasvatussektoris 

  Rahnu, Andrus (2016)
  Käesoleva uurimistöö eesmärk oli uurida vertikaalse integratsiooni kasutamist vesiviljelussektoris ning analüüsida kuivõrd selle kasutamine Eestis annab konkurentsieelise võrreldes mitteintegreerunud ettevõtetega. Eestis ...
 • Vertikaalse piluga vooluregulaatori arendus möödaviikpääsule 

  Kiiman, Kaspar (2014)
  Looduslähedase möödaviikpääsu suurimaks probleemiks on vastupidavus veetaseme kõikumisele. Probleemi leevendamiseks on välja pakutud mitmeid erinevaid lahendusi. Antud töös uuriti laboris lähemalt tavalist ja suunuritega ...
 • Vertikaalse põllumajanduse majandusliku rakendamise võimalused tänapäeva eestis nisu näitel 

  Ottis, Lauri (2014)
  Vertikaalfarmide aktuaalsus on kerkinud esile käesoleva sajandi vältel, tänu suurenevale rahvastikule ja toidupuudusele. Antud töö eesmärk on uurida ja hinnata vertikaalse põllumajanduse rakendamise majanduslikke võimalusi ...
 • Vertikaalselt koormatud sõiduki rehvi katsestendi väljatöötamine 

  Liimask, Kevin (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli projekteerida katsestend, millega on võimalik mõõta vertikaalselt koormatud rehvi läbipainet. Seadele seatud nõuded olid kompaktsus, täpsus ning vastupidavus. Samuti pidi katsestendiga ...
 • Vesi purgis 

  Lepa, Triinu (2016)
  Töö eesmärgiks on näidata seost jõe ja oru vahel, Emajõe vasakul kaldal. Pakutud on kontseptsiooniline lahendus kolmele alale, lähtudes säästva veesüsteemi põhimõtetest (Sustainable water system), kuid samaaegselt kasutades ...
 • Vesinikgeneraatori mõju uurimine mootori tööparameetritele 

  Tross, Kalle (2016)
  Erinevad bio- ja alternatiivkütused on järjest rohkem käsitlust saavad teemad. Seda seetõttu, et palju räägitakse fossiilkütuste kahjulikkusest loodusele ning nende varude kiirest vähenemisest. Fossiilkütuste tarbimist ...
 • Vesinikkolbmootori toitesüsteem 

  Kukumägi, Peeter (2014)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks on anda ülevaade vesinikuga töötavate mootorite toitesüsteemidest ning pakkuda uudseid lahendusi olemasolevate süsteemide täiustamiseks. Aina enam uuritakse erinevate alternatiivkütuste ...
 • Vesiviljeluse eesti-inglise seletav sõnaraamat 

  Paaver, Tiit (Kalanduse teabekeskus, 2017)
  Vesiviljelus (aquaculture) on kiiresti laienev ja arenev kalanduse haru, kus pidevalt lisandub uusi tehnoloogiaid ja nendega seotud termineid. Selle valdkonna eestikeelset oskussõnavara võib laialipillatult leida ...
 • Veterinaarhistoloogia : õpik kõrgkoolidele 

  Aunapuu, Marina (Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016)
  Marina Aunapuu õpik "Veterinaarhistoloogia" valiti riikliku programmi „Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013-2017“ ekspertkomisjonide ja programmi juhtkomitee poolt 2016. aasta parimaks eestikeelseks õpikuks.
 • Vibroteraapia mõju funktsionaalsele seisundile masinõmblejatel 

  Doronina, Hanna (2015)
  Õmblustöö toimub valdavalt istuvas asendis ja sageli on masinõmbleja töö seotud ühetüübiliste liigutustega. Sellest tingituna on masinõmblejatel täheldatud osalist töövõime kaotust juba noorematel kui neljakümne aastastel ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.