21.-40. nimetus 4102-st

 • Aastaaruanne 2007 

  Eesti Maaülikooli raamatukogu (2008)
  Raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine. Raamatukogu on kaasa teinud ülikooli keeruka ajaloo laienedes üle ...
 • Aastaaruanne 2008 

  Eesti Maaülikooli raamatukogu (2009)
  Eesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine. Vastavalt EV Valitsuse korraldusele täidab raamatukogu ...
 • Aastaaruanne 2009 

  Eesti Maaülikooli raamatukogu (2010)
  Eesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine. Vastavalt EV Valitsuse korraldusele täidab raamatukogu ...
 • Aastaaruanne 2010 

  Eesti Maaülikooli raamatukogu (2011)
  Eesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine. Vastavalt EV Valitsuse korraldusele täidab raamatukogu ...
 • Aastaaruanne 2011 

  Eesti Maaülikooli raamatukogu (2012)
  Eesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine. Haridus- ja Teadusministri 3. augusti 2011.a ...
 • Aastaaruanne 2012 

  Eesti Maaülikooli raamatukogu (2013)
  Eesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, avaliku ...
 • Aastaaruanne 2013 

  Eesti Maaülikooli raamatukogu (2014)
  Eesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, avaliku ...
 • Aastaaruanne 2014 

  Eesti Maaülikooli raamatukogu (2015)
  Eesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, avaliku ...
 • Aastaaruanne 2015 

  Eesti Maaülikooli raamatukogu (2016)
  Eesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, avaliku ...
 • Aastaaruanne 2016 

  Eesti Maaülikooli raamatukogu (2017)
  Eesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, avaliku ...
 • Aastaaruanne 2017 

  Eesti Maaülikooli raamatukogu (2018)
  Eesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, avaliku ...
 • Aastarõngaste laiuse, sügispuidu, tiheduse ja defektide omavaheliste seoste mõju hariliku kuuse (Picea abies (L.) karst)) tugevusomadustele 

  Peetermann, Hardo (2016)
  Puidu tugevusomadused mõjutavad väga mitmed erinevad parameetrid, nagu kasvutingimused (mullastik, kliima jne.), geneetika (tihedus, kasvukiirus), eelnev metsade majandamine, aeg ja vanus, millal puu raiuti. Selleks, et ...
 • Aastatel 1965-2011 Eesti Maaülikoolis koostatud lihatehnoloogia eriala lõputööde andmebaas 

  Tuvikene, Tea (2012)
  Lõputöö eesmärgiks on saada ülevaade aastatel 1965-2011 tehtud lõputöödest. Andmeid koguti nii füüsiliselt säilinud töödest kui arhiivi materjalidest. Arhiivis uuriti Eesti Põllumajanduse Akadeemia rektori käskkirju ja ...
 • Aastatel 1998-2015 Tartu linnalähedastel aladel moodustatud uusarendused ja nende realiseerumist mõjutavad tegurid 

  Luik, Kersti (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada erinevate tegurite mõju Tartu linnalähedaste arenduspiirkondade kasutusele võtmisele. Autorile teadaolevalt on varem uuritud Tartumaa kinnisvaraarendusi haritaval maal (Jürgenson ...
 • Aastatel 2004-2012 toimunud tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste analüüs metsanduses 

  Kikas, Kert (2013)
  Tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste erinevate aspektide uurimine. Varasemalt uuritud tööohutus ja –tervishoiu probleeme üldiselt, sellist konkreetset uurimustööd kogu Eestis registreeritud õnnetustest metsanduses pole ...
 • Aastatel 2007- 2011 arvutatud saastetasude analüüs ja ülenormatiivse keskkonnakasutuse hindamine 

  Hurt, Maanus (2012)
  Töö eesmärgiks oli uurida ja analüüsida aastatel 2007-2011 kõrgendatud tasumääradega arvutatud ülenormatiivse saastetasu dünaamikaid, leida kõrgendatud tasumääradega arvutatud saastetasu tekkimise seoseid keskkonnatasude ...
 • Aastatel 2009-2012 pankrotistunud põllumajanduslike äriühingute pankrotiohu hindamine 

  Vardja, Maris (2013)
  Bakalaureusetöö ülesandeks oli teoreetilises osas kirjeldada pankrotiohu ennustamise mudeleid, millest autor kasutas oma töö empiirilise osa teostamiseks G-indeksi mudelit. Empiirilises osas analüüsiti aastatel 2009-2012 ...
 • Abiks väiketootjale : komposti valmistamine 

  Maastik, Aleksander (toimetaja); Kriipsalu, Mait (koostaja); Luik, Anne (koostaja); Peetsmann, Elen (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2016)
  Mahepõllumajandus on tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel ja mille rõhuasetus on kohalikel taastuvatel ressurssidel. Taime- ja loomakasvatuses ja ka nende saaduste töötlemisel tekkivad kõrvalsaadused ...
 • Abiootilise stressi füüsikaliste tegurite mõju ilutaimedele 

  Bachman, Kati (2012)
  Stressifaktorid mõjutavad ilutaimi linnapiirkondades põhjustades kahjulikku mõju kasvule ja õitsemisele, mis on nende esteetiline väärtus. Siiani puuduvad uurimused Eesti tingimustesse sobivate ilutaimede stressitaluvusest. ...
 • Abiturientide teadlikkus geomaatikast 

  Piibeleht, Kaarel (Eesti Maaülikool, 2018)
  Maamõõtmine on tänu infotehnoloogistele saavutustele teinud viimase 50 aasta jooksul läbi suure arengu. Uue mõõtmistehnika tulekuga tekkis vajadus ka uue termini järele, mis hõlmaks kõiki mõõtmisega seotud teaduseid. ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.