3928.-3947. nimetus 4177-st

 • Vaadates alla jõele 

  Veddel, Kaja (2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö ülesandeks on Emajõega lineaarselt seotud alade probleemide lahendamine läbi kolme võtmeala, mis on valitud kasutades individuaalset analüüsi. Lahenduse eesmärgiks on pakkuda välja uusi ideid linna ...
 • Vaakumpaneelide kasutamine hoone soojusisolatsioonis 

  Toomemägi, Erik (2016)
  Hoonete energiakulud moodustavad arvestatava osa Euroopa Liidu koguenergia tarbimisest. Suuresti on see tingitud hoonete piirdetarindite kehvast isolatsioonist, sest Euroopa Komisjoni hinnangul paljud liidu liikmesriikide ...
 • Vaakumsoojustuspaneelide omaduste uurimine võrdlusmeetodil 

  Juurikas, Jüri (Eesti Maaülikool, 2017)
  Seoses karmistuvate energiakulu normatiividega on ehitusvaldkond jõudmas olukorda, kus konstruktsiooni soojustuskiht peab muutuma 2-3 korda paksemaks. Alternatiivina sobib lahendus, kus tavaliste soojustusmaterjalide ...
 • Vaarikaseemneõli tootmise kulude analüüs 

  Hiir, Kristina (Eesti Maaülikool, 2018)
  Vaarikamahla valmistamisel tekkiv pressimisjääk on Eesti turul vähe hinnatud, kuid selle väärtus on kõrge, eeskätt jäägis peituvate seemnete tõttu. Vaarikaseemnetest saadavat õli kasutatakse peamiselt kosmeetikatoodetes ...
 • Vaatepunktid 

  Kiisküla, Pille-Riin (2014)
  Projektala raudteekoridor Ropka ja Karlova linnaosade vahel, endine sadamaraudtee, on tänapäeval konkreetse kasutajata ruum, millele on kindel identiteet omistamata. Käsitletav ala on tunnetatav kui rutiinse linnakoe ...
 • Vaba tarkvaraliste SCADA-programmide võrdlus 

  Hellaste, Oliver (2016)
  SCADA-programme kasutatakse tööstuses, automaatikas, elektrisüsteemides ja paljudes teistes kohtades erinevate protsesside jälgimiseks, juhtimiseks ja andmehõiveks. Kuna väljatöötatud SCADA-programme on rohkelt, võib ...
 • Vabatahtlike päästjate tegevuse rahastamine Eestis 

  Küttis, Kerli (2013)
  Analüüsi käigus selgus, et vabatahtlike päästjate rahastamine on aasta-aastalt paremaks muutunud. Vabatahtlike päästjate rahastamine toimub peamiselt riigieelarvest ja osaliselt ka kohalike omavalitsuste eelarvest. Eesti ...
 • Vabatahtliku tegevuse turism ja mahepõllumajanduslike laagrite mõju noorte keskkonnateadlikkusele 

  Andre, Mari-Liis (2015)
  Käesolev magistritöö käsitleb vabatahtlikku tegevuse turismi uurimist toetudes osalusvaatlusele ja teemakohasele kirjandus allikatele. Osalusvaatlused ja seda toetavaid poolstruktureeritud intervjuud viidi läbi 2015. aasta ...
 • Vadaku kääritamise võimalused, vadakuõlle valmistamise tehnoloogia väljatöötamine 

  Ojakõiv, Jaanika (2012)
  Käesoleva töö eesmärk oli uurida vadaku kääritamise võimalusi ja välja töötada vadakuõlle valmistamise tehnoloogia. Kirjanduse ülevaates toodi välja üldised vadaku kasutamise võimalused ja pikemalt käsitleti vadakujookide ...
 • Vadaku lisamise mõju frankfurterite füüsikalis-keemilistele ja organoleptilistele omadustele 

  Tiitson, Priit (2015)
  Magistritöö eesmärgiks oli uurida, kuidas vadaku lisamine mõjutab lihaemulsiooni ja frankfurterite kvaliteeti ning hinnata, kas ja kui suures ulatuses saab vadakut frankfurterite valmistamisel jää asemel kasutada. Selleks ...
 • Vadakupulbri kasutamine jogurti valmistamisel 

  Lolajev, Grigori (2013)
  Antud uurimustöö eesmärgiks oli uurida vadaku kasutamisvõimalusi jogurti valmistamisel, leida selleks tehnoloogiliselt ja sensoorselt sobivaim jogurtisegu koostis ja seda optimeerida. Töö teostamiseks viidi läbi 24 katset, ...
 • Vadi 

  Pärnamägi, Kairi (2015)
  Sadamaraudteed võib võrrelda Emajõega, mis lookleb läbi Tartu ja lõikab linna kaheks. Nad mõlemad on pikad lineaarsed barjäärid, mis takistavad inimeste liikumist. Käesolev töö ongi selle võrdluse põhjal oma nimeks saanud ...
 • Vahekultuuride biomassi moodustamine, toitainete sidumine ja agrotehnika 

  Klammer, Henrik (Eesti Maaülikool, 2017)
  Intensiivse põllumajanduse kiire areng ning suurenev mineraalsete ja orgaaniliste väetiste kasutamine võivad ohustada keskkonda taimede poolt kasutamata jäänud toitainete leostumisel. Peale keskkonnaohu vältimise oleks ...
 • Vahendid raskekaaluliste patsientide teisaldamiseks 

  Soop, Janor (2012)
  Kuna meditsiiniõdede ja hooldajate üheks peamiseks ülesandeks on abistada patsiente nende igapäevaste toimingute juures, siis üheks peamiseks toiminguks on patsientide teisaldamine. Tööst tingitud luu- ja lihaskonna vaevused ...
 • Vaialuse kandevõime 

  Kull, Tõnis (2014)
  Käesolev töö kontrollib väite, mille kohaselt vaiade kasutamine kindlates kohtades plaadi all vähendab võrreldes vai- ja plaatvundamendiga vajumisi ja tõstab vundamendi kandevõimet, tõele vastavust. Töö eesmärk on ...
 • Valga linna ruumiline areng alates 18. sajandist 

  Koop, Margit (2012)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida Valga linna ruumilist arengut alates 18. sajandist. Teema on valitud seetõttu, et varasemalt seda uuritud ei ole. Samas on see oluline nii linnamajanduse kui ka inimeste ...
 • Valgala pindmise äravoolu arvutusmeetodite võrdlus Jänese kraavi näitel 

  Raid, Ragnar (2014)
  Töö eesmärgiks on uurida erinevaid pindmise äravoolu empiirilisi arvutusmeetodeid ja võrrelda arvutustulemusi SWMM (Storm Water Management Model) füüsikalise mudeliga saadavate tulemustega. Analüüsiti meetodeid sademevee ...
 • Valgevene ja Eesti omandi- ja maareformi võrdlus 

  Samoilov, Jevgeni (2014)
  Antud töös on uuritud Valgevene ja Eesti omandi- ja maareformi ning võrreldud neid omavahel. Kuna Valgevene omandi- ja maareformist on väga vähe eesti- ja inglisekeelset teaduskirjandust, keskendub käesolev töö selle ...
 • Valgla maakasutuse mõju järve vee kvaliteedile 

  Leivategija, Irene (2013)
  Järved moodustavad Eesti territooriumist umbes 4,7 % ehk 2130 km2, sellest 176 km2 on väikejärvi. Eesti järved on valdavalt väiksed ja madalad ning nende levik on jaotunud ebaühtlaselt üle Eesti pinna. Peamiseks kvaliteedi ...
 • Valglinnastumine Jõelähtme vallas 

  Lilienthal, Triin (2015)
  Viimastel aastatel on palju räägitud valiglinnastumisest ja sellega seonduvatest probleemidest. Iga aastaga tekkib juurde uusi elamurajoone, kuid mitmed neist seisavad tühjana. Selleks, et uued elamurajoonid kasutusse ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.