2563.-2582. nimetus 4177-st

 • Occupational diseases among agricultural workers in the Russian Federation: review of statistical data 

  Mazitova, N.; Simonova, N.; Adeninskaya, E.; Trofimova, M. (2017)
  The aim of the study is to analyze the epidemiological situation of occupational diseases among agricultural workers in Russia. To address this task, the analysis of occupational diseases incidence was carried ...
 • Oder ristiku allakülviga mahe- ja tavaviljeluses 

  Horma, Toomas (2015)
  Antud töö on Toomas Horma bakalaureusetöö teemal ”Oder ristiku allakülviga mahe- ja tavaviljeluses”. Töö eesmärgiks oli võrrelda odra sordi ’Anni’ punase ristiku allakülviga terasaagi kujunemist, saagi suurust ja kvaliteeti ...
 • Oder ristiku allakülviga mahe- ja tavaviljeluses 

  Toss, Karel (2016)
  Töö põhineb 2008. a. Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Eerikal asuvale põllule rajatud pikaajalisel katsel. Antud uurimuses on kasutatud 2012.–2015. aastal kogutud andmeid. Töö eesmärgiks oli selgitada ...
 • Odour reduction of manure through addition of boracic charcoal 

  Hampejs, G.; Jäger, A.; Steiner, S.; Steiner, K. (2018)
  Odours released during the land application of manure results from different gases released from the liquid phase. These gases do create objectionable odours in the vicinity of the land - applied manure. ...
 • Ohtlikud patogeenid importpuidus ja –taimedes 

  Luha, Eerik (2016)
  Töö uurib importpuidus ja –taimedes olevaid patogeene ning patogeenide tahtmatut introdutseerimist uuele alale või regiooni. Antud küsimust Eesti mastaabis ei ole varem uuritud ja väheseid töid leidub selle teema kohta ...
 • Ohustatud kahlajaliikide leviku ja arvukuse muutused Baltimaade soodes 

  Puur, Kairi (2014)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda ülevaade kaheksa ohustatud kahlajaliigi: suurkoovitaja (Numenius arquata), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), mustsaba-vigle (Limosa limosa), mudatildri (Tringa glareola), ...
 • Ohustatud orhidee roheka õõskeele reproduktsioonivõime ning idandamine in vitro 

  Volens, Kristine (2014)
  Käpalised on üks suurimaid ja ohustatumaid sugukondi maailmas. Antud töös valiti uurimiseks rohekas õõskeel, millel on Eestis kõrge looduskaitseline väärtus. Töö eesmärgiks on selgitada välja roheka õõskeele reproduktsioonivõime ...
 • Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse ja loomade arvukuse seoste hindamine 

  Laus, Mariliis (2014)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida ohustatud tõugu looma pidamise toetuse, ettevõtjate majandusliku tegevuse ja nende loomade arvukuse vahelisi seoseid toetuse efektiivsuse osas. Töös anti ülevaade Eesti ...
 • Ohutustegevus- seiklus ja vabaajakeskuses 

  Laur, Andres (2012)
  Seiklusparkide külastamine on muutumas üha populaarsemaks Euroopas sealhulgas ka Eestis. Seikluspark oma populaaruse kasvuga on arvestatav kehaliselt aktiivse aja veetmise võimaluseks. Külastajad, kes tulevad oma vaba aega ...
 • Oidermaa Talu Seemnekeskuse teraviljakasvatuse agromajanduslik analüüs aastatel 2015-2017 

  Asur, Ander (Eesti Maaülikool, 2018)
  Tausta töö kirjeldus: Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida künnipõhiselt mullaharimiselt tehnoloogilisi võimalusi üleminekuks minimeeritud harimisele. Täiendavaks eesmärgiks on uurida põllukultuuride omahindu ...
 • Oilseed rape pests and their parasitoids in Estonia 

  Veromann, Eve (Eesti Maaülikool, 2007)
  Raps (Brassica napus L.) on üks tähtsamaid parasvöötmes kasvatatavaid kultuurtaimi. Kuivõrd rapsi kasvupinnad on eriti viimasel aastakümnel ka Eestis kordades suurenenud, on ristõieliste kahjurite arvukuse kasvuks loodud ...
 • Ojamaa kaevanduse rikastusvabriku energiakasutuse analüüs 

  Birjuk, Jefim (2014)
  Bakalaureusetöö tulemusena on tehtud järgmised järeldused: 1. VKG Kaevandused on uus ja edukas ettevõtte, mis tegeleb põlevkivi kaevandusega Ida-Virumaal. Praegu ettevõtte omandis on ainult Ojamaa Kaevandus. Kaevanduse ...
 • Okaspuu istutusmaterjali kõrguskasv ja väljatulek RMK Tartu Puukoolis 

  Küngas, Mario (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud bakalaureusetöö uurimisteemaks on RMK Tartu Puukoolis toodetav kinnisjuurne istutusmaterjal. Uurimustöö käigus mõõdeti hariliku kuuse (Picea abies) ja hariliku männi (Pinus sylvestris) konteinertaimede kõrguskasv ...
 • Okaspuuenamusega majandusmetsade seenpatogeenide levik ja dünaamika lõppraiete järgses metsamullas 

  Rähn, Elisabeth (2016)
  Juuremädanikud on okaspuudele suurimat majanduslikku kahju tekitavad patogeenid. Raiete järgselt tekkinud kännud on kõige ohtlikumale juuremädaniku tekitajale, s. o juurepessule (Heterobasidion spp.) heaks levimisviisiks, ...
 • Okste analüüs laasimata ja laasitud mändide (Pinus sylvestris L.) tüves 

  Lukk, Cheron (2016)
  Käesolevas bakalaureusetöös analüüsiti laasitud ja laasimata mändide oksi. Töö eesmärgiks on võrrelda laasimata ja laasitud mändide okste mahtusid, okste mahu osakaalu tüve mahust, okste asetsemist puu tüves ja erinevate ...
 • Olemasoleva lauda rekonstrueerimine versus uue lauda ehitus 

  Tamberg, Indrek (2014)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli olemasoleva laudakompleksi rekonstrueerimiseks optimaalse lahenduse leidmine, läbi erinevate konstruktsiooni tüüpide analüüsi, sellele taotluseelarve koostamine, võrdlus uue ja ...
 • Olulisemad juuremädaniku tekitajad harilikul kuusel (Picea abies L. Karst) 

  Oja, Piret (2012)
  Juuremädanike osakaal kahjustatud metsamaa pindala järgi 2010. aastal oli 863 ha. Juurepess (Heterobasidion spp.) – on üks suuremat majanduslikku kahju põhjustav juure- ja tüvemädanikku tekitav patogeen parasvöötme ...
 • Olulisemad metsakahjustused ja nende vältimine 

  Õunap, Heino (koostaja); Hanso, Märt (koostaja); Õunap, Heino (toimetaja) (Erametsakeskus, 2016)
  Eesti asub looduslike tingimuste poolest üsna soodsas kliimavöötmes, kui pidada silmas metsakaitselisi aspekte. Ulatuslikke metsakahjustusi, mis mujal tingitud looduslikest teguritest, ei juhtu väga tihti. Need on eelkõige ...
 • Omahinna arvutamine AS-is Valga Gomab Mööbel 

  Panfilova, Marija (2014)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida kuidas toimub toodete omahinna arvutamine AS-is Valga Gomab Mööbel ning esitada omapoolseid ettepanekuid muudatuste tegemiseks. Töös analüüsiti ettevõtte üldkulusid, mida ...
 • Omanikujärelevalve kujunemise õiguslikud ja praktilised alused 

  Koha, Taavi (2013)
  Ehitussektoris igapäevaselt erinevates tegevusvaldkondades hõivatud osapooled tunnetavad üha enam teiste ehitustegevusega seotud huvigruppide mõju nende endi tegemistele, sh. omanikujärelevalve tegevuse nii positiivset ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.