1341.-1360. nimetus 4177-st

 • Jaagumäe talu köögiviljakäitlustehnoloogia projekt 

  Jõks, Priit (2015)
  Viimase 10 aasta jooksul on Jaagumäe talus kasvatatava toodangu maht suurenenud üle kahe korra, kuid teatud köögiviljade käitlemise seadmed on endiselt vanemad kui 10 aastat. Nii tekkiski mõte koostöös ettevõttega ...
 • Jaamamõisa paistiikide projekteerimine 

  Tagapere, Mikk (2013)
  Tartu linna Jaamamõisa linnaosa arendusena on koostatud detailplaneeringu eskiis, kuhu planeeritakse kortermajade vahel olevale haljasalale viis paistiiki. Käesoleva töö eesmärk on uurida planeeritavate paistiikide veebilanssi ...
 • Jaapani turismituru potentsiaal ning Eestit külastavate Jaapani turistide profiil 

  Kaljuste, Katrin (2016)
  Viimastel aastatel on Eestis järjest suurenenud Jaapani turistide arv ning potentsiaal kasvu jätkuks on suur. Antud töö olulisus seisneb selles, et kuigi on tehtud uurimusi, kuidas Eestit Jaapanis turustada, ei ole ...
 • Jaemüügifirma OÜ Nittis konkurentsivõime 

  Ilves, Kaija (2012)
  Turumajanduse nurgakiviks on konkurents turuosaliste vahel. Turukonkurents toimib nii lokaalsel kui globaalsel tasandil, trendiga globaalsuse suunas. Euroopa Liidu liikmesriigina ja eurotsooni liikmena on siseturu ...
 • Jahimeeste ja maaomanike vahelised suhted Eestis 

  Salujõe, Heidi (2012)
  Töö eesmärk on anda ülevaade jahimeeste ja maaomanike vahelistest suhetest uue jahiseaduse koostamise taustal. Kahe huvigrupi vaheliste suhete konfliktsust on kajastanud meedia. Töö käigus jõutakse järeldusteni, mida ...
 • Jalgpallirobot 

  Kasvandik, Markko (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud lõputöö käsitleb nõuetele vastava jalgpalliroboti mehaanika poole projekteerimist. Töös on välja toodud piirangud, mille järgi kogu masinavärk võistlussarjale sobilikuks on disainitud. Samuti on esitatud kalkulatsioonid, ...
 • Jaoturlaaduri TZK-30 arendus 

  Olev, Tanel (2014)
  Autor vormistas antud lõputöö selliselt, kus töö esimeses pooles tutvustati laaduri ajalugu ja vajalikkust inimestele. Teises pooles keskenduti probleemile, kuidas muuta objekt tänapäevaste laaduritega sama uuenduslikuks. ...
 • Jaotuskanalite efektiivsuse hindamine Nopri Talumeierei näitel 

  Vall, Maris (2012)
  Turundustegevuse efektiivsuse hindamiseks on palju erinevaid võimalusi, ning mõõdikute valik sõltub suuresti sellest, mida teda saada soovitakse. Turundustegevuse efektiivsuse hindamine on üldine tegevus, mis ei pruugi ...
 • Jaotuskanalite kombineerimine toodete realiseerimisel mesinduses 

  Listak, Erli (2016)
  Mesindus on Eestis järjest enam populaarsust koguv põllumajandustootmise haru, millele eelkõige viitab mesilasperedega majapidamiste arvu kasv. Suurem osa majapidamistest ehk 78% on kodumajapidamised, kes toodavad mett ...
 • Jaotusvõrgu elektrimontööri töökeskkonna riskianalüüs Empower AS näitel 

  Zimmermann, Guido (2014)
  Käesolevas bakalaureusetöös käsitleti jaotusvõrgu elektrimontööride töökeskkonna ohutegureid, nendest tulenevat riski töötajate tervisele ja heaolule ning võimalusi töökeskkonna meeldivamaks ja ohutumaks muutmiseks. Tööandja ...
 • Jääkmuda tahendamistõhususe uurimine 

  Tarkus, Triinu (2012)
  Eesti väikepuhastites puhastatakse reovett enamasti aktiivmudaseadmetega. Protsessi käigus tekib rohkelt jääkmuda, mille käitlemine on selle omaduste tõttu keeruline ning kulukas. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on ...
 • Jäätmekonteinerite automaatpesuri arendus 

  Resev, Joonas (Eesti Maaülikool, 2018)
  Jäätmekonteineritesse koguneb erinevaid jäätmeid, millest osad võivad olla inimestele ja keskkonnale ohtlikud. Jäätmekonteineris olevate ohtlike jääkide ohutustatamiseks tuleb jäätmekonteinereid puhastada. Selleks saab ...
 • Jäätmete ja teisese toorme käitlus tootmisettevõttes 

  Link, Helle (2013)
  Jäätmekäitlusele hakati rohkem tähelepanu pöörama 18. sajandil alanud tööstusrevolutsiooni ajal, mil sai alguse massilisem tootmine. Tekkis vabrikutootmine, mille tulemusel kasvas majandus, suurenes pakendite ja jäätmete ...
 • Jäätmete torutransport 

  Jaanson, Karl (2012)
  Jäätmeid kogutakse tavaliselt prügikonteinerite abil. Mõnikord ei mahu prügikonteinerid ära või ei pääse auto neile ligi. Mujal maailmas on juba aastakümneid kasutatud pneumaatilisi jäätmekogumissüsteeme, kus jäätmed ...
 • Jääveini tehnoloogial põhineva analoogtoote väljatöötamine 

  Meekler, Gete (2016)
  Bakalaureusetöö eesmärkideks oli uurida jääveini tehnoloogiat ning valmistada jääveini analoog jäätatud vein, anda ülevaade veini ajaloost, liigitamisest ning viia läbi tarbijaküsitlus jääveini kohta. Kirjanduse ülevaates ...
 • Jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüübi sookaasikute maapealne bioproduktsioon 

  Kadak, Mikk (2015)
  Kaseenamusega puistud moodustavad peaaegu kolmandiku Eesti metsamaast. Arukaasikute kasvukäigu ning biomassi produktsiooni kohta on valminud erinevaid uurimusi, kuid sookaasikute kohta taolised andmed puuduvad. Käesoleva ...
 • Järgmine peatus 

  Pärtel, Uku Mark (2014)
  Bakalaureusetöö ülesandeks oli luua kasutusest välja jäänud raudteekoridorist lineaarne linnaruum ning pakkuda välja võimalused uute korter- ja ärihoonete rajamiseks. Pakutav lahendus sisaldab nii kergliikluskoridori ...
 • Järkamisliini operaatori tööaja analüüs puidutööstus ettevõtte näitel 

  Elias, Hendrik (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud magistritöö uurib puidutööstusettevõtte Peetri Puit OÜ operaatori tööaja kasutust tehnoloogilisel tootmisliinil. Tehnoloogilise tootmisliini töö tagamiseks tuleb operaatoril põhitöö kõrvalt lahendada kõikvõimalikud ...
 • Järvamaa keskkonnavaldkonna rikkumised 2004-2014 Keskkonnainspektsiooni andmetel 

  Masing-Jugaste, Carmen (2016)
  Keskkonnavaldkonna probleemid ja rikkumised on üha tähtsamad teemad. Eestis teostab kõigi kolme keskkonnakaitse valdkonna (looduskaitse, keskkonnakaitse, kalakaitse) üle järelevalvet Keskkonnainspektsioon. Bakalaureusetöö ...
 • Järvamaa Kutsehariduskeskusesse rajatava anaeroobse kääritamise õppekompleksi tehnilis-majanduslik analüüs 

  Urbas, Annika (2013)
  Eesti biogaasi tootmispotentsiaal on suur, aga puudub koolitusvõimalus kutse- ja kõrghariduse tasemel õppimaks biogaasijaamade projekteerijaks, seadistajaks ja operaatoriks. Magistritöö eesmärgiks on kaardistada Järvamaa ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.