190.-209. nimetus 3402-st

 • Baasvineeri tootmise efektiivsus UPM-Kymmene Otepää AS näitel 

  Tagel, Tanel (2012)
  Antud uurimustöö eesmärgiks on kronovaatluste teel välja selgitada, kas UPM-Kymmene Otepää AS vineeritehas suudaks aastas lõpptoodanguna valmistada 50 000 m3 vineeri. Töö käigus mõõdeti kronovaatluste teel üle kõik ...
 • Bacillus smithii TBMI12 as a potential probiotic feed additive 

  Suitso, Indrek (Eesti Maaülikool, 2014)
  The purpose of the thesis was to investigate the potential of Bacillus smithii strain TBMI12 as a probiotic feed additive. For that safety, colonization, tolerance and challenge studies were performed with mice and ...
 • Bakterpreparaadi Azotobacter vinelandii mõju nisu saagikusele ning teatud kvaliteedinäitajatele 

  Šois, Sten (Eesti Maaülikool, 2017)
  Põllumajandussaaduste tootmisel on tootjale üks olulisemaid tegureid saagikus, mille parandamiseks kasutatakse erinevaid väetisi. Antud teema on aktuaalne, kuna suurtes kogustes väetiste kasutamine avaldab negatiivset ...
 • Bakterväetise „Bacillus megatherium phosphaticum“ mõju odra saagikusele ja teatud kvaliteedinäitajatele 

  Pärendson, Sven Eerik (Eesti Maaülikool, 2017)
  Põllumajandussaaduste tootmise juures on väga oluline roll toodangu hinnal ja toodangu kogusel kindla pinnaühiku kohta. Kuna hinda üksiktootja mõjutada ei saa, tuleb rõhku panna toodangu kogusele. Suuremate saagikuste ...
 • Balti riikide piimakarjakasvatuse jätkusuutlikkus 

  Reidla, Kristiina (Eesti Maaülikool, 2017)
  Magistritöö eesmärk on pakkuda välja näitajad Balti riikide piimakarjakasvatuse ettevõtete jätkusuutlikkuse hindamiseks. Töös analüüsiti võrdlusmeetodi abil FADN-ist ja Eurostatist pärinevaid andmeid, pakkumaks välja ...
 • Band structures for binding and holding of objects made from recycled metallic materials 

  Mironovs, V.; Boiko, I.; Lisicins, M.; Zemcenkovs, V. (2017)
  The aim of the present research is the investigation of the possibility and effectiveness of using the band structures made from recycled metallic materials for binding and holding of objects (in particular, tubular ...
 • Basseinivee jääksoojuse kasutamine Värska Veekeskuses 

  Saareoks, Marten (2016)
  Veekeskustes basseinivett puhastavate filtrite pesemisel väljutatakse märgatav hulk vett, mille jääksoojust saaks kasutada tagastuva vee eelsoojendamiseks. Sellest tulenevalt oli magistritöö eesmärgiks uurida basseinivee ...
 • Battery capacity drop during operation 

  Papezova, S.; Papez, V. (2018)
  A lithium - iron - phosphate ( LiFePO 4 ) battery is nowadays considered one of the best types of batteries. The paper deals with the evaluation of the drop in their capacity during operation. ...
 • Begomovirus infection in tomato fruit 

  Just, Kadri (Eesti Maaülikool, 2017)
  In an era of globalization and increased food trade, and considering the implementations of climate change on establishment of pathogens into new areas, it is of importance to monitor traded plant material for the presence ...
 • Bentiliste ränivetikate kasutamine järvede ökoloogilise seisundi hindamisel 

  Lehtpuu, Maili (2014)
  Järvedes on bentilisi ränivetikaid hakatud ökoloogilise seisundi hindamiseks kasutama alles viimastel aastatel. Siiski pole jõutud ühtsete meetoditeni ning kestavad vaidlused proovivõtusageduse, - koha ja - aja üle. ...
 • Betooni tugevusomaduste uurimine Tartu Annelinna Prisma objekti näitel 

  Konga, Taavi (2012)
  Magistritöös käsitletakse betooni tugevusomaduste uurimist Tartu Annelinna Prisma ehitusobjektil. Katsekehad valmistati betoonist klassiga C25/30, mida kasutati vundamentide rajamisel. Katsekehadeks olid kuubid 150mm. ...
 • Betoonilisandite uurimine happelises ja liigniiskes keskkonnas sõltuvalt betooni tugevus- ja keskkonnaklassist 

  Karja, Peeter; Kümnik, Kaarel (2016)
  Käesolevas magistritöös uuriti happelises ja survelises veekeskkonnas olevaid erinevaid betoone. Betooni vastupidavust vees ja agressiivses keskkonnas hinnati massimuutuste, survetugevuse muutumiste ja happe või vee ...
 • Biaktiivsed ained vaarika viljades 

  Sepping, Eliise (2015)
  Uurimistöö eesmärgiks on kirjanduse ja erinevate uurimustööde põhjal võrrelda erinevate sortide ja säilitusviiside mõju vaarika viljades leiduvate olulisemate bioaktiivsete ühendite: askorbiinhape, antotsüaanide ja ...
 • Binokkeltruubi, poolkaartoru ja rõhtsa ellipsikujulise truubi hüdrauliline analüüs 

  Vanaveski, Tanel (2016)
  Truup on rajatis vee või loomade tee alt läbijuhtimiseks. Kasutatakse erineva ristlõikega truupe: ringi-, ristküliku-, ellipsikujulisi ja binokkeltruupe, kus kaks ümara ristlõikega toru on kõrvuti. Töö peaeesmärk oli ...
 • Bioactive compounds in herbal infusions 

  Augšpole, I.; Dūma, M.; Ozola, B. (2018)
  Herbal teas are very popular and known as important source of biologically active compounds. Some of popular Latvian herbal teas: Calendula (Calendula officinalis L.), Matricaria chamomilla (Matricaria chamomilla), ...
 • Biochemical methane potential of Estonian substrates and evaluation of some inhibitors of anaerobic digestion 

  Luna del Risco, Mario Alberto (Eesti Maaülikool, 2011)
  Energia sõltuvus fossiilsetest kütustest on sundinud riike üle maailma leidma uusi alternatiive energia tootmiseks. Võimalike taastuvate ener-giaallikate seas peetakse üheks potentsiaalseks energia saamise alternatii-viks ...
 • Biodiisli tootmine mikrovetikatest 

  Sein, Martin (2013)
  Antud lõputöö eesmärgiks oli uurida nii biodiisli tootmise võimalusi mikrovetikatest kui ka biodiisli tootmise olukorda hetkel. Lisaks valmis lõputöö käigus fotobioreaktor, millega on võimalik mõõta mikrovetikate kasvuks ...
 • Biodiversity Conservation and Sustainable Tourism 

  Link, Teele (2012)
  The current composition firstly describes and explains the importance of the articles being vital to the integration of sustainable tourism and biodiversity conservation found in Third National Reports under the Convention ...
 • Bioetanool 2-taktilise L-kategooria mootorsõiduki kütusena 

  Loodus, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2017)
  Üha enam liikleb meie ümber kahetaktilisi mootorsõidukeid, mille väljalaskegaasid reostavad keskkonda ja kahjustavad inimeste tervist. Eelnevalt on küll uuritud teoreetiliselt bioetanooli kasutamist kahetaktilistes ...
 • Bioetanooli ja õli segamise katseseade 

  Varusk, Joosep (2014)
  Lõputöö eesmärgiks seatud bioetanooli ja õli segamise katseseadme projekteerimine Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi mootori katselaboris on täidetud. Katseseade on uue lahendusega ning on mõeldud kasutamaks labori ...