Now showing items 2325-2344 of 2775

 • Tartumaa Põllumeeste Liidu poolt pakutavate teenuste tarbimise uuring 

  Jaakson, Birgith (2015-11-23)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida Tartumaa Põllumeeste Liidu poolt pakutavate kaupade ja teenuste tarbimist liidu liikmete poolt aastatel 2013-2014 erinevate näitajate põhjal. Töös püstitati järgmised eesmärgid: ...
 • Tasakaalus tulemuskaardi arendamine piimakarjakasvatusega tegelevale põllumajandusettevõttele Kesa-Agro OÜ näitel 

  Põdder, Grete (2016-05-20)
  Põllumajandusettevõtted muutuvad järjest ärilisemateks ja suuremateks, mistõttu on oluline rakendada tasakaalus tulemuskaarti, mida peetakse strateegilise juhtimise kõige tähtsamaks mõõtmismudeliks võimaldades ettevõtetel ...
 • Tasakaalus tulemuskaardi loomine ettevõttes SLO Eesti AS 

  Kull, Meelis (2013-05-27)
  Tänapäeva keerulistes ja karmides konkurentsitingimustes on ettevõtete jaoks üha tähtsam osata sõnastada ja saavutada ettevõtte eesmärgid. Selleks, et see õnnestuks, vajab ettevõtte juhtkond kindlaid ja ajakohaseid ...
 • Tasemed 

  Tõnismäe, Anett (2013-06-04)
  Antud bakalaureusetöö on koostatud maastikuarhitektuuri eriala bakalaureuse kraadi lõputööna. Bakalaureuse astme lõputöö koostatakse kujudusprojektina, linnaruumi kujundamise õppeaine raames. Projekti ala hulka kuuluvad ...
 • Tava- ja maheviljeluse mõju herne saagile ja kasvatamise majanduslikule efektiivsusele 

  Kuusemaa, Kaupo (2013-06-01)
  Viimaste aastatega on tõusnud taimekasvatusele tehtavad kulutused tekitades olukorra, kus tuleb ökonoomsemalt majandada. Seetõttu on üha enam tootjaid hakanud minema üle tavaviljelusest maheviljelusele, sest mahetootmises ...
 • Tavalise soolavähi (Artemia salina) kasutamine kalakasvatuses 

  Rallmann, Ave (2014-06-05)
  Käesoleva töö eesmärkideks oli välja selgitada kohamaimude Artemia salina vähikvastsetega söötmiseks sobiv päevane intervall ja arteemiaga söötmise sobiva perioodi pikkus enne üleminekut kuivsöödale, hinnates seda ...
 • Tähtvere valla detailplaneeringute mõju maakasutusele 

  Lepland, Triin; Pintson, Marian (2012-06-05)
  Arenduse käigus on tehtud mõtlematuid vigu, mis killustavad haritavat maad ja muudavad kuju ebasümmeetriliseks. Teema on muutunud aktuaalseks ja see pälvib varasemast enam tähelepanu. Uurimustöö eesmärgiks on välja uurida, ...
 • Täitematerjalid kergbetooni tootmiseks 

  Liivlaid, Henri (2013-06-07)
  Ehitustööstus on suur energiakasutaja ja looduse saastaja, seetõttu on oluline propageerida taaskasutust. Näiteks polüstüreeni jäätmetest saab väikse energia kuluga hea täitematerjali kergbetooni tootmiseks. Magistritöö ...
 • Täiustatud pulverisaatortoitesüsteem ottomootoril 

  Pilvet, Hardi (2013-05-27)
  Nowadays people are more aware about the ecological effects of our current energy resources. Using fuels produced from renewable materials helps to reduce the negatiive effects that fuel production and consumption has on ...
 • Tänavapuhastusmasina juhi töökeskkond ja terviseriskid 

  Kurrikoff, Kristjan (2016-06-01)
  Tänavapuhastajate töö võib oma iseloomult olla küllaltki tervistkahjustav. Enamus tööst tehakse öösiti ning töötajad on ka ohustatud masinate poolt tekitatud mürast ja vibratsioonist. Samuti masinatega töö tõttu on ...
 • Täppishaarde jõuparameetrite uurimisstend 

  Luik, Vahur (2016-06-06)
  Täppishaare tähistab olukorda, kus objekt on haaratud pöidla ja sõrme(de) vahele ning on jõuhaardest väikse lihasjõu potentsiaaliga, seetõttu võib ülemäärase jõu kasutamine põhjustada kätes väsimust, ebamugavustunnet ja ...
 • Täpse positsioneerimise meetodi kvaliteet riigi geodeetilise põhivõrgu 1. klassi 1997. ja 2008. a mõõtmiste põhjal 

  Alnek, Karmen (2013-06-05)
  Antud töös käsitletakse GPS täpse positsioneerimise (PPP) järeltöötluse teenust, mis võimaldab ühe vastuvõtjaga mõõdetud andmete põhjal leida punktide koordinaadid hinnanguliselt kuni ±1 cm täpsusega ja on kõigile vabalt ...
 • Tee ehitamisega kaasnevad maaüksuste ruumiliste omaduste muutused ja mõju maa kasutamise tingimustele 

  Bärg, Pärja (2013-06-05)
  Eestis on hetkel käimas mitmete teede kaasajastamine ja ehitamine. Kõige suuremaks investeeringuks sellel alal on käesoleval ajal Tallinn-Tartu maantee neljarealiseks ehitamine. Transpordivõrkude kaasajastamisprotsess toob ...
 • Tee(kond) 

  Reedi, Kärt (2016-05-27)
  Töö eesmärgiks on ühendada kahte Tartu linnaruumi defineerivat osa – jääaja-aegseid orukaldaid ning Emajõge, luues jõega risti asetsevatele tänavatele uus kujundus. Projektis on peamine rõhk asetatud avalikele lineaarsetele ...
 • Teede ehitamiseks vajaliku maa hankimise probleemid 

  Virk, Merli (2012-06-11)
  Käesoleval ajal on Eestis käimas transpordivõrkude kaasajastamisprotsess, mis toob paratamatult kaasa suurel hulgal maade omandisuhete ja piiride muutumist ning tekitab mitmeid avalikes huvides maa omandamisega seotud ...
 • Teekond läbi mängu 

  Toodu, Laura (2016-05-27)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on pakkuda lahendust, kuidas ühendada omavahel jõgi ja oru kallas. Käsitletavateks piirkondadeks sai valitud Raatuse, Kivi ja Roosi tänav ning lähemalt on planeerimise käsitlusse võetud ...
 • Teeninduse kvaliteedi juhtimine Kaubamaja AS näitel 

  Kuiv, Sigre (2014-05-26)
  Magistritöö eesmärgiks oli uurida Kaubamaja AS teeninduse kvaliteedi juhtimise põhimõtteid, teeninduse kvaliteedi hindamise meetodeid ja teha ettevõttele ettepanekuid teeninduse kvaliteedi juhtimise süsteemi täiustamiseks. ...
 • Tegevuskava Paide linna maade administreerimise süsteemi loomiseks aastateks 2012-2014 

  Kõiv, Elliko (2012-06-11)
  „Paide linna arengukava aastateks 2011-2020, visioon aastani 2035" linnamajanduse, planeerimise ja infrastruktuuri valdkonna strateegiliseks eesmärgiks on maakasutuse strateegia elluviimine ning üks tegevus selle ...
 • Tegevusloa taotlemisega seotud keskkonnamõju hindamise algatamisest/algatamata jätmisest teatamine. Avaldatud teadete iseloomustus ja vastavus seadusele aastatel 2010-2011 

  Lükk, Villu (2012-06-08)
  Uuritaval perioodil 01.01.2010 – 31.12.2011 avaldati ametlikus väljaandes „Ametlikud Teadaanded“ 218 teadet tegevusloa taotlemisega seotud keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamise jätmise kohta. Keskkonnamõju ...
 • Tehislumesüsteemi rajamine Tähtvere dendroparki 

  Näkk, Andre (2014-06-05)
  Töös käsitletakse statsionaarse torustikuga tehislumesüsteemi rajamise võimalusi Tähtvere dendroparki. Tähtvere Puhkepargil on olemas oma lumepuhur, millega haaratakse talvehooajal lume tootmiseks vett Tartu linna ...